sr_vsh_webheader

I gäst- och besökshamnar erbjuds i dagens läge inget speciellt program för barn och unga. För många båtfarare kan en familjevänlig hamn med program för barnen vara avgörande vid val av resmål. Samtidigt finns ett starkt behov av att på ett konkret och underhållande sätt engagera barn och ungdomar i havets spännande miljö, i dess växt- och djurliv. Projektets målgrupp är båtfarare, lokala familjer, fritidsboende och andra besökare, med fokus speciellt på barn och ungdomar, och projektet strävar efter att skapa nytta och nöje för dem.

Under pilotprojektet “Vårt Skärgårdshav” utvecklas ett program för gäst- och besökshamnar kring temat Skärgårdshavet och Östersjöns tillstånd. I detta projekt är till en början sex hamnar med, men då konceptet väl är färdigt kan det erbjudas till flera gäst- och besökshamnar i Åbolands skärgård. Platserna som nu är med i programmet är Örö, Utö, Jurmo, Nötö, Brännskär och Korpoström.

Under sommaren 2016 ordnades en Östersjödag i respektive hamn, då familjer fick komma och bekanta sig med Östersjömiljön med hjälp av lekar, experiment och uppgifter för barn.

Östersjödagen arrangeras:14068040_1659997730982544_7306608803858759088_n(1)

  • 13.8. Nötö kl 10-12
  • 21.8. Brännskär ca 12 – 16
  • 27.8. Örö c 12 – 16
  • 26.10. Jurmo, ca. 12-14 (ifall anmälningar kommit)
  • 3.11. Utö, i samråd med Utön koulu

Under Östersjödagen fick barn och unga studera vad som finns under havets yta mer ingående. Barnen fick under handledning testa olika provtagningsinstrumet och lära sej mer om vattendjur- och växter med hjälp av bl.a. luppar, fälthandböcker och undervattenskikare.

Föreningsfestivalen 2016, Knattelabbet med på Skärgårdsdagarna, 8.10. i Velkua och 9.10. i Korpoström.

Knattelabbet

I Korpoström Skärgårdscentrum har Knattelabbet öppnats, här kan barn och unga under handledning studera det marina livet mer ingående med hjälp av mikroskop, akvarier, provtagnings- och mätutrustning.

Projektet förverkligas i sin helhet i Skärgårdshavets Biosfärområde och stöder en för biosfärområdet viktig gemensam satsning på kunskapshöjande och miljöfostrande verksamhet för ett renare hav.

Vi lägger upp en projektplan för 2017-2018 som bäst, kontakta oss om ni önskar få mer information eller delta i projektet!

För mera information om projektet kontakta Malin Ekblom 040 579 5272 eller malin.ekblom@foss.fi

Följ projektet på Facebook:

Projekttid: 1.5–31.12.2016

Samarbetsparter: Åbo Akademi, Byalagen och -föreningar på små öar med besökshamnar i Åbolands skärgård, Skärgårdshavets Biosfärområde, Håll skärgården ren r.f., Sydvästra Finlands avfallsservice, Luonto-Liitto ry., Natur och Miljö r.f., Forstsyrelsen Meritiimi.

Finansiärer: Landsbygdsprogrammet (förordats via Leader – I Samma Båt rf.), Sparbanksstiftelsen i Korpo, Åbolands Skärgårdsstiftelse m.fl.

sr_vsh_webfooter