Deltagare i workshopen på Femö från Danmark, Finland och Sverige
Deltagare i workshopen på Femö från Danmark, Finland och Sverige

FÖSS deltog den 21-23.11 i en workshop på Femö i Danmark med temat  att stärka
bosättningen på öar. Tillsammans med ungefär lika många  danskar och svenskar deltog en
grupp på åtta personer från Finland.  Vi möttes på Femö, en av de 27 öar som hör till
organisationen för  danska småöar. Femö har 130 invånare och tampas liksom de andra
småöarna om att försöka bromsa utflyttning och avbefolkning.

Först diskuterade vi vilka utmaningar vi har för att i de tre nordiska länderna kunna
uppmuntra till bosättning i skärgården. Gemensamma frågor var brist på arbetsplatser –
man måste skapa dem  själva – och brist på viss basservice. Hälsovården skärs ner och
skolor dras in. Kommunikation, transporter och förbindelser  diskuterades också, men en
synvinkel som poängterades är att man  ändå måste utgå från att öborna lever och verkar
på öarna och inte  bor där för att huvudsakligen pendla in till närmaste stad.

Olikheterna mellan länderna handlade bland annat om olika kriterier  för var hur man
får vara mantalsskriven på öar och om geografin. I  Danmark är öarna ganska få och
glesbygdsproblem finns inte i samma  utsträckning som i de övriga nordiska länderna.
Finland och Sverige  har till skillnad från Danmark stora skärgårdsområden med många
små  öar med väldigt få fast bosatta. En annan skillnad var också  fritidsboendet. I
både Sverige och Finland är fritidsboendet en  mycket viktig del av diskussionen, medan
man inte har  fritidsbostäder i någon större utsträckning på de danska öarna.

På workshopen presenterades en bosättningskampanj som organisationen  för de danska
småöarna genomfört 2012-2013. Man ordnade  informationsdagar om öarna i olika större
städer och därefter en  ”öppen ö-dag” på de flesta av öarna. Då var färjorna gratis och
program ordnades på öarna. Evenemanget lockade många besökare, men  trots en intensiv
marknadsföringskampanj lyckades man bara locka en  person att flytta till en ö.

Ett annat tema var branding av öar. Diskuterades bland annat hur och vad man vill
lyfta fram på öarna och att man måste vara ärlig i sin  marknadsföring. Under de två
intensiva dagarna hann vi också med en  guidad vandring på ön samt med grupparbeten om
seminariets teman. Grupperna hade till uppgift att konkret försöka besvara följande frågor:

1. Vilka initatiiv ska ö-föreningarna ta för att stärka bosättningen?
2. Vilka initiativ ska tas på ett lokalt plan?
3. Vilka initiativ ska ö-föreningarna ta på ett nationalpolitiskt plan?

Ett förslag var att göra en undersökning om varför personer flyttat till öar, för att bättre kunna jobba med frågan i framtiden. Man kunde göra ett kartläggningsprojekt där man utreder vad som fått personer att flyttat ut till skärgården.

Nationalpolitiskt borde ö-föreningarna sträva till att påverka att sådana beslut tas som gör det lättare att bosätta sig i skärgården. För Finlands del gäller t.ex. att påverka bestämmelser om var man kan skriva sig, och hurdant hus man får vara fast bosatt i.

I oktober deltog FÖSS med fem personer i en workshop om sysselsättning på svenska ön
Ven. Workshoparna på Femö var en del av  samarbetsprojektet Next stop-small islands
(länk), som ingår i det  Nordiska ministerrådets demografiprogram Nordregio.

Kristin Mattsson och Lena Långbacka