Företagarsamarbete -projektets resultat och slutrapport

Företagarsamarbete i skärgården

Under hösten, 1.8 – 31.12. 2014, ledde FÖSS (läs mera under projekt och Företagarsamarbete i skärgården) ett leader-finansierat projekt med namnet Företagarsamarbete i skärgården.
Syftet utreda möjligheter till näringsklusters i skärgården, och i första hand byggnadsbranchen, eftersom samarbetet inom denna utretts i så liten grad i jämförelse med t.ex. mathantverk och turism, och är en av de starkaste näringarna i Åbolands Skärgård som projektets område var.

Här finns slutrapporten att läsa:

Slutrapport Företagarsamarbete

Projektets resultat presenterades också under slutseminariet 12.12. kl. 12 i Åbo. Då hade de ca 30 deltagarna möjlighet att påverka de åtgärdsförslag som ingår i projektrapporten. Här är några slutsatser som gäller ökat samarbete inom byggnadsbranschen i Åboland skärgården:

– Företagarföreningarna kunde vara en motor i att uppnå fördjupat samarbete.
– Andelslagets möjlighet som ett samlande organ är värt att utreda.
– De unga borde kopplas in bättre genom t.ex. praktik och läroavtal, som både stöder företagandet och skapar nya arbetsplatser på ett för företagaren förmånligt sätt.

Här är sammanfattningarna av de tre gruppdiskussionerna som fördes under seminariet:

1. Hur öka arbetstillfällena inom byggsektorn i skärgården?
2. Hur kan säsongen förlängas de två sista veckorna i augusti?
3. Vilket stöd behövs för att investeringar och finansiering för att företagandet ska öka i skärgården?

Projektets resultat utgör underlag för kommande utvecklingsprojekt.