Stadgarna

1 § Namn
Föreningens namn är Finlands öar rf – Suomen saaret ry. (FÖSS)

2 § Hemort
Föreningens hemort är Nådendals kommun.

3 § Ändamål och verksamhetsformer
Föreningens uppgift är att som allmännyttig, icke avkast bringande förening främja intressebevakning och samarbete av Finlands små öar både på nationell och internationell nivå samt att trygga en positiv regional utveckling.

Som handlingssätt har man bla. utlåtanden, motioner, utbildning, forskning och utvecklingsprojekt samt befrämjandet av nätverksbildning.

Föreningen strävar till att nå sitt syfte också via andra liknande handlingssätt.

4 § Medlemmar
Såsom ordinarie medlem i föreningen kan ansluta sig enligt föreningslagens 10§ 1 mom privat person, institution och stiftelse. Även föreningar, företag och kommuner kan bli medlemmar. Föreningens medlemmar är skyldiga att betala en av årsmötet fastställd medlemsavgift. Varje ordinarie medlem har en röst vid årsmötet. Andra än privatpersoner ska uppvisa fullmakt på mötet och erhåller därvid en röst.
Medlemmarna till föreningen antas av styrelsen på separat anhållan. Föreningens medlem som underlåter att inbetala medlemsavgiften under ett år, förlorar sin rösträtt, tills medlemsavgifterna blivit erlagda.

5 § Styrelsen
Vid årsmötet väljs ordförande samt minst sju och högst femton medlemmar till föreningens styrelse, samt högst fem suppleanter. Man skall sträva att medlemmarna till styrelsen väljs så att hela landets skärgårdsområden blir jämbördigt representerade.

Styrelsens och ordförandes verksamhetsperiod är ett år.
Föreningens styrelse väljer inom sig viceordförande.Föreningens styrelse väljer inom sig eller utomstående sekreterare och kassör.

6 § Redovisningsperiod och verksamhetsgranskning
Föreningens redovisningsperiod är ett kalenderår. Verksamhetsgranskarens antal är en samt en suppleant, båda väljs för ett år i taget. Föreningens årsmöte väljer styrelsen och revisorerna samt fastställer bokslutet och beviljar ansvarsfrihet.

7 § Årsmöte
Föreningens årsmöte hålls i mars månad och tiden för möteskallelse är två veckor. Kallelse sker via föreningens elektroniska anslagstavla, och även via e-post eller genom sedvanlig skriftlig kallelse av medlem till föreningen angiven adress.

8 § Upplösning
Om föreningen upphävas eller upplöses bör dess medel enligt årsmötets beslut användas för utvecklingsändamål i Finlands skärgårdsområden.

9 § Språk
Föreningen är både finsk- och svenskspråkig, men registrerings- och protokollspråk är finska.

10 § Tecknande av föreningens namn
Föreningens namn tecknas av ordförande ensam eller annan av styrelsen speciellt förordnad person.